درباره رهاتِک

تیم رها

نیما هاشمی

توسعه دهنده، معمار پایگاه داده ، تحلیل گر